ACTUALITAT  PRIMER EQUIP  

Els punts en l’ordre del dia de la Junta d’Accionistes del València C.F

Per Alex Alfaro · 12 Novembre, 2022

El club acaba de confirmar la data per a la celebración de la Junta d’Accionistes. El València ha informat que serà el 12 de desembre. En esta junta, els accionistes que posseeixen o hagen pogut agrupar un total de 5700 accions tindran el dret d’escoltar les valoracions del Consell d’Administració i poder realitzar les diferents qüestions. Es tracta de l’any en què més accions es necessitaran en la història del club ja que fa dos anys va passar de 9 a 3598 accions i ara només es permetrà la presència amb la xifra anteriorment esmentada.

El club, per norma, ha anunciat la junta d’accionistes un mes abans de la seua celebració al llarg dels últims anys. El límit màxim era demà, però el València ha considerat que era millor opció publicar-lo hui per a poder avisar amb més antelació als accionistes.

Els comptes anuals

A més, un altre dels punts que genera major atenció és la publicació dels comptes anuals. La llei és molt clara sobre este tema i és que com a mínim l’anunci de la junta d’accionistes s’ha de realitzar amb un mes d’antelació a través de la pàgina web de la societat (únicament serien quinze dies en cas de Societat Limitada). La llei també explica que una vegada es produeix l’anunci de la junta d’accionistes també s’ha de facilitar “els documents que hagen de ser objecte de presentació a la junta general i, en particular, els informes d’administradors, auditors de comptes i experts independents”, entre els quals es troben els comptes anuals.

Punts en l’ordre del dia

  1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu), així com l’Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat, que inclou l’estat d’informació no financera consolidat, corresponents a l’exercici 2021/2022, així com la gestió del Consell d’Administració durant aqueix període i proposta d’aplicació de resultats de l’exercici.
  2. Reelecció de Consellers.
  3. Reelecció de Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l’exercici 2022/2023.
  4. Reducció del capital social de la Societat dirigit a adequar l’estructura de patrimoni net de la Societat, i consegüent modificació de l’article 5 dels Estatuts Socials de la Societat

    A) Compensació de resultats negatius d’exercicis anteriors amb càrrec a les reserves disponibles de la Societat.
    B) Reducció del capital social en 28.934.250 Euros per a la compensació de pèrdues, i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.

  5. Augment de la xifra del capital social de la Societat per un import d’1.038.087 Euros, fins a la quantitat de 6.824.937 Euros, per compensació de crèdits, a través de l’emissió i posada en circulació d’1.038.087 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 5.786.851 a la 6.824.937, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal d’1 Euro cadascuna d’elles, i una prima d’emissió global de 16.609.392 Euros, equivalent a 16 Euros per acció; sense dret de preferència, d’acord amb l’article 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.
  6. Augment de la xifra del capital social de la Societat per import d’1.358.891 Euros, fins a la quantitat de 8.183.828 Euros, amb càrrec a aportacions dineràries, a través de l’emissió i posada en circulació d’1.358.891 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 6.824.938 a la 8.183.828, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal d’1 Euro cadascuna d’elles, i una prima d’emissió global de 21.742.256 Euros, equivalent a 16 Euros per acció; amb dret de preferència, d’acord amb l’article 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials. De conformitat amb el que es preveu en l’article 311 de la Llei de Societats de Capital, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta de l’augment de capital, de manera que, si aquest no fora subscrit íntegrament, la quantia de l’augment de capital quedarà limitada al valor nominal de les accions efectivament subscrites i desemborsades dins del corresponent període de subscripció, quedant sense efecte quant a la resta. Delegació de facultats en el Consell d’Administració de la Societat per a l’execució de l’acord.