La millor informació del ValènciaCF en valencià

La Junta General per al 7 de desembre
,

La Junta General per al 7 de desembre

L'acte tindrà lloc a la Fira de Mostres a partir de les 16.30 hores
COMPARTIR

728-90

El Consell d’Administració del VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. (la “Societat”) ha acordat convocar la Junta General Ordinària d’Accionistes que se celebrarà en la ciutat de València, en la Fira de València, Centre d’Esdeveniments, situat en Avinguda dels Fires, número 1, el dia 7 de desembre de 2018, a les 16:30 hores en primera convocatòria, i el 8 de desembre de 2018, a la mateixa hora, en segona convocatòria, per a deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Examen i aprovació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu), així com l’Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat, corresponents a l’exercici 2017/2018, així com la gestió del Consell d’Administració durant eixe període i proposta d’aplicació de resultats de l’exercici.

2. Reducció del nombre de Consellers de nou a huit. Reelecció dels huit membres del Consell d’Administració de la Societat.

3. Reelecció de Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l’exercici 2018/2019.

4. Reduccions del capital social dirigides a adequar l’estructura de patrimoni net de la Societat, i consegüent modificació de l’article 5 dels Estatuts Socials de la Societat.

A) Compensació de resultats negatius d’exercicis anteriors amb càrrec a les reserves disponibles de la Societat.
B) Reducció del capital social en 41.239.910,16 euros per a la compensació de pèrdues, i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.
C) Reducció del capital social en 24.110.593,20 euros per a dotar reserves, i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.
D) Delegació de facultats.

Conformement al que es disposa en els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels senyors accionistes que, a partir del moment de publicació de la convocatòria, podran examinar en el domicili social de la Societat situat a València, Plaza Valencia Club de Futbol, número 2, així com sol·licitar el lliurament de forma immediata o l’enviament gratuït, dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, incloent els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat corresponents a l’exercici 2017/2018, juntament amb els respectius informes de l’auditor de comptes, així com el text íntegre i l’informe del Consell d’Administració de la Societat sobre les modificacions estatutàries propostes.

Finalment, de conformitat amb l’establit en l’article 203 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels senyors accionistes que el Consell d’Administració ha acordat requerir la presència de Notari que estenga acta d’esta Junta General.