+  SOCIAL  

Junta Extraordinària d’Accionistes l’1 de desembre

Per Blanquinegres · 31 Octubre, 2014

El Consell d’Administració de VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D ha acordat convocar la Junta Extraordinària d’Accionaistes que es celebrarà en la ciutat de València, en el Palau de Congresos (Av. de les Corts Valencianes, número 60) el dia 1 de desembre de 2014, a les 19:00 hores en primera convocatòria, i el següent dia, 2 de desembre, a la mateixa hora, en segona convocatòria, per a deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el següent:

Ordre del Dia

Cessament i nomenament de Consellers i modificació del número de membres del Consell d’Administració de la Societat.
Modificació articles 1, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 i Disposició Adicional dels Estatuts Socials de la Societat.
Precs i preguntes.
Amb conformitat amb allò disposat l’article 287 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes tenen dret a examinar en el domicili social (Plaça Valencia Club de Fútbol, número 2) el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i de l’informe sobre la mateixa, i de sol.licitar la seua entrega o enviament gratuït.

Finalment,i de conformitat amb allò establert en l’article 203 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels senyors accionistes que el Consell d’Administració ha acordat requerir la presència de Notari que alce acta de esta Junta General.

A València, el 28 d’octubre de 2014.

D. Amadeo Salvo Lillo

President del Consell d’Administració.

Font: www.valenciacf.com