La millor informació del ValènciaCF en valencià

Denegada la pròrroga de l’ATE al VCF
,

Denegada la pròrroga de l’ATE al VCF

COMPARTIR
728-90

La Conselleria d’Economia ha negat la pròrroga de l’ATE al VCF, qui l’havia demanat per a acabar l’estadi fins a 2030. El club no ha aportat cap garantia perquè la Generalitat puga concedir-li la pròrroga.

Ara, el club haurà de buscar una solució i demostrar a la Generalitat que l’escrit d’Anil Murthy fa uns dies, era verídic. Des de la Generalitat no es fien gens de Meriton.

Pròrroga sempre que presenten garanties

El club sempre té la possibilitat de demanar la pròrroga de l’ATE, però si no ho aconseguix ràpid, la resolució per part de les autoritats serà la mateixa, denegar.

La Conselleria ha presentat el següent escrit

PRIMER. Denegar la reorganització sol·licitada pel València Club de Futbol., SAD, en el seu escrit de 16 d’abril de 2021, en tant que comporta la petició d’una pròrroga que no pot fonamentar-se en els termes exigits per la legislació aplicable.

I això, s’entén, sense perjudici de la facultat del promotor d’instar una pròrroga quan siga notòria i manifesta la necessitat d’ampliar el termini d’execució per a finalitzar totes o part de les actuacions contemplades en l’ATE i acredite que això és degut a causes que no li són imputables, així com el període al fet que s’estenen aquestes circumstàncies; tenint en compte que la pròrroga no podrà excedir de la meitat del termini inicial d’execució total.

SEGON. En conseqüència, acordar la continuïtat de l’execució de l’ATE, en els termes vigents, d’acord amb el que es preveu en l’article 212, punt 6, en relació amb el punt 5 del mateix article, del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a aquell en què tinga lloc la seua publicació, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà al de la seua publicació, davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que es preveu en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la vigent legislació.